Dla rodziców - - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie im ks Stanisława Staszica

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodziców


Podstawa programowa                                 Szkolny zestaw programów nauczania i wychowania 2016
__________________________________________________________________


OGŁOSZENIE

NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM 
ZAPRASZAMY W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH 1600 - 1800TERMINY:
05.10.2016
 • 02.11.2016
 • 07.12.2016
 • 04.01.2017
 • 01.02.2017
 • 01.03.2017
 • 05.04.2017
 • 10.05.2017
 • 07.06.2017

  Dzwonki
  1.8.00-8.45
  2.8.50-9.35
  3.9.45-10.30
  4.10.35-11.20
  5.11.25-12.10
  6.12.30-13.15
  7.13.20-14.05
  8.14.10-14.55


  Wyprawka szkolna 2016

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawieszczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukęprzysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

  Pomocy udziela się:

  1. uczniom kl. III szkoły podstawowej i kl. IV
   
  ponadgimnazjalnej (technikum), pochodzącym z rodzin, w których
  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 574 zł netto na osobę w rodzinie obliczony na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  .

  2. uczniom kl. III szkoły podstawowej i kl. IV ponadgimnazjalnej
   
  (technikum) pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

  3. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją , z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II, IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

  Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
   
  rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy) mogą składać sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września br. do dyrektora szkoły, w której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

  Jednocześnie informuję, że uczniowie klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej gimnazjum otrzymają bezpłatnie: podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkołach do których będą uczęszczali w roku szkolnym 2016/2017.
  Stypendium szkolne 2016/2017
   
  Prezydent Miasta Chełm informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, na rok szkolny 2016/2017.
  STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017 w roku szkolnym 2016/2017 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o
   
  „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
  uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXX/346/13 Rady Miasta Chełm z dnia 14 maja 2013 r.
  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.

  Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Wydziale Oświaty.
  Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 1 września 2016 r.
   
  Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2016 r
  . Miesięczna wy sokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728; z późn. zm.), tj
  456,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
   
   
   
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego