Przed sprawdzianem - - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie im ks Stanisława Staszica

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przed sprawdzianem

Sprawdzian w pigułce 2015Sprawdzian w klasie VI

Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania:
 
języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego


Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia


Część 1. Obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.


Część 2. Obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut.


Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.


Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części. Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie. Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego